ආශාවේ තරණය 3 – සුපිරු වැල ජිලක් ලංකාවේ SL SRI LANKA SINHALA NEW